พิธีปลุกเสกเหรียญ เสมา (161)
พิธีปลุกเสกเหรียญ เสมา (161)