Navigation: Home

ห้องสักยันต์ วัดป่าเกาะแหลม ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

 

 

 

สักยันต์ หน้าที่2 สักยันต์ หน้าที่3

 

สักยันต์ ทางวัดมีพิธีสักยันต์ ลายอักขระต่างๆเพื่อความเป็นศิริมงคล ลายอักขระสวยงาม ชัดเจนและเป่าปลุกเสกโดยหลวงพ่อสมัย สุจจิตโต วัดป่าเกาะแหลม ปัจจุบันมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก เดินทางมากราบไหว้เพื่อครอบครู บูชา ขอพร และทั้งสักยันต์ รวมทั้งฝังตะกรุด


 

สักกยันต์ มีความหมายแบ่งเป็นสองส่วนคือ คำว่า "สัก" หมายถึงการนำเหล็กแหลมจุ่มหมึกหรือน้ำมันมาทิ่มแทงลงไปที่ผิวหนังให้เกิดอักขระ ลวดลาย หากใช้หมึกจะเรียกว่า สักหมึก หากใช้น้ำมัน จะเรียกว่า สักน้ำมัน คำว่า "ยันต์" หมายถึง รูปอักขระ ลวดลายต่างพิธีสักยันต์
สักยันต์ เป่าคาถาบารมี

 

การสักยันต์นั้น มีเรื่องราวที่ถูกบันทึกและสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ พบเห็นอยู่ทั่วโลก แต่จะต่างกันไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค ซึ่งในสมัยโบราณนั้น มีเหตุมาจากความเชื่อและความศรัทธาเลื่อมใส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าต่างๆ
ในสมัยโบราณมักจะทำการสักยันต์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา เพื่อให้เข้มแข็งมีปาฏิหารย์ โดยใช้ไสยเวทย์สัมฤทธิ์ผล คือ ยันต์ที่สักไว้บนส่วนต่างๆของร่างกาย โดยมีการเสกเป่าอัญเชิญครูบาอาจารย์มาคุ้มครองรักษากำกับไว้ทุกครั้งที่สักยันต์


ยันต์อักขระต่างๆ
 

 

 

 

 

 

 

การสักยันต์ผู้สักต้องมีความเคารพศรัทธา เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และมีคุณธรรมประจำใจ ปาฏิหารย์เกิดจากศรัทธา ความเจริญก้าวหน้าเกิดจากคุณธรรม การสักยันต์นั้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เพิ่มขึ้นและเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสาทประสิทธฺ์ยันต์นั้นให้แก่เรา คนที่เคารพเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ